Ma Mero Muhaar Lyrics | Joshua Worship | Nepali Christian Song


Ma Mero Muhaar Lyrics - Joshua Worship - Nepali Christian Song


Mo Mero Muhaarlaai Mathi Uthauchu 
Jahan Tapaiko Upastithi Chha
Mo Mero Haatlaai Mathi Uthauchu 
Jahan Tapaiko Upastithi Chha

मो मेरो मुहारलाई मेथी उठाउछु 
जहाँ तपाइको उपस्तिथि छ 
मो मेरो हातलाई मेथी उठाउछु 
जहाँ तपाइको उपस्तिथि छ

----------------------------- 

Mo Mero Muhaarlaai Mathi Uthauchu 
Jahan Tapaiko Upastithi Chha
Mo Mero Haatlaai Mathi Uthauchu 
Jahan Tapaiko Upastithi Chha

मो मेरो मुहारलाई माथि उठाउछु 
जहाँ तपाइको उपस्तिथि छ 
मो मेरो हातलाई माथि उठाउछु 
जहाँ तपाइको उपस्तिथि छ

----------------------------- 

Ani Karaudai Ma Gauchu
Hey Parmeshwar, Tapailaai Prasansa 
Ani Karaudai Ma Gauchu 
Hey Parmeshwar, Tapailaai Mahima 

अणि कराउदै मो गाउछु 
हे परमेश्वर तपाईलाई प्रसंसा 
अणि कराउदै मो गाउछु 
हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा दद 

-----------------------------

Ani Karaudai Ma Gauchu
Hey Parmeshwar, Tapailaai Prasansa 
Ani Karaudai Ma Gauchu 
Hey Parmeshwar, Tapailaai Mahima 

अणि कराउदै मो गाउछु 
हे परमेश्वर तपाईलाई प्रसंसा 
अणि कराउदै मो गाउछु 
हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा 

-----------------------------

Hey Parmeshwar, Tapaiko Dhoga 
Agi Ubhinchu Ma
Tapailay Mero Awaaz 
Jaba Samma Sunnu Hunna

हे परमेश्वर तपाइको धागा 
अघि उभिन्छु मो 
तपाईले मेरो आवाज़ 
जबा सम्मा सुन्नु हन्ना 

-----------------------------

Hey Parmeshwar, Tapaiko Dhoga 
Agi Ubhinchu Ma
Tapailay Mero Awaaz 
Jaba Samma Sunnu Hunna

हे परमेश्वर तपाइको धागा 
अघि उभिन्छु मो 
तपाईले मेरो आवाज़ 
जबा सम्मा सुन्नु हन्ना 

-----------------------------

Ani Karaudai Ma Gauchu
Hey Parmeshwar, Tapailaai Prasansa 
Ani Karaudai Ma Gauchu 
Hey Parmeshwar, Tapailaai Mahima 

अणि कराउदै मो गाउछु 
हे परमेश्वर तपाईलाई प्रसंसा 
अणि कराउदै मो गाउछु 
हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा 

-----------------------------

Mo Mero Prathana Mathi Uthauchu 
Jahan Tapaiko Upastithi Chha
Mo Mero Biswaas-laai Mathi Uthauchu 
Jahan Tapaiko Upastithi Chha

मो मेरोप्राथना माथि उठाउछु 
जहाँ तपाइको उपस्तिथि छ 
मो मेरो बिस्वासलाई माथि उठाउछु 
जहाँ तपाइको उपस्तिथि छ

----------------------------- 

Ani Karaudai Ma Gauchu
Hey Parmeshwar, Tapailaai Prasansa 
Ani Karaudai Ma Gauchu 
Hey Parmeshwar, Tapailaai Mahima

अणि कराउदै मो गाउछु 
हे परमेश्वर तपाईलाई प्रसंसा 
अणि कराउदै मो गाउछु 
हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा 

Post a Comment

0 Comments